SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

クラブ会員バザー 2022.9.15

クラブ会員が自宅にある物を持ち寄り、値付けをし、会員同士でバザーを開催しました。 アットホームな雰囲気の中で大変盛り上がり、収益は9,500円と有意義な活動となりました。