SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

新入会員入会式 2019.08.26

 8月26日(月)北海道ホテルに於いて、松本メンバーシップ委員長司会進行の元、 林 佳奈子新入会員・村田 孝子新入会員・花久 正子新入会員3名の入会式を行いました。 山本会長が開会を宣言。3名の推薦者による新入会員紹介・会員認証を終え、 今ガバナー・高橋北リジョンメンバーシップ委員長からのお祝メッセージカードを披露しました。 上野日本北リジョンセクレタリー祝辞・西沼直前新入会員挨拶と式は進められ、 最後に林新入会員より挨拶があり、積極的な活動への参加意欲を示して頂き、 会員一同新しい仲間の入会を心から喜びました。閉会の後、全出席会員で記念撮影を致しました。
出席者 新入会員3名 他会員27名 計30名