SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

新入会員入会式 2022.9.20

9月例会時、加藤メンバーシップ委員長の司会進行のもと新入会員入会式を行いました。事前に メンバーシップ委員会・規約決議育成委員会合同でオリエンテーションを行う予定でしたが、状 況を考慮し、後日勉強会という形を取る事といたしました。会員一同、新しい風を感じながら仲間の入会を喜びました。