SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

新入会員 入会式 2018.07.25

 新入会員を迎え、入会式を行いました。
新会員と共に奉仕活動を出来る事、会員一同嬉しく思います。