SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

秋田県立大曲農業高校 “S” クラブ新入会員入会式及び助成金贈呈式 2022.6.6

学校からの協力をいただき、“S” クラブ新入会員の入会式と助成金の贈呈を行いました。 校長先生、“S” クラブ顧問の先生3名、新入会員4名、“S” クラブ会長ほか “S” クラブ役員7名、SI大曲会員12名が出席しました。 これからの高校生活が有意義に過ごせますように、ボランテァ活動にも期待しています。