SOROPTIMIST america NorthRegion

お問い合わせ

“S”クラブ新入会員入会式 及び 助成金贈呈 2020.7.3

秋田県立 能代松陽高校書道部 一年生 17名の入会式を行う。会員は、会長、及び、スポンサーシップ委員3名が参加。